سنجش کیفیت زندگی دانش آموزان دخترپایه ششم ابتدایی در مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه خوارزمی، معلم دوره ابتدایی منطقه 12 آموزش و پروش شهر تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، سنجش کیفیت زندگی در مدرسه برای دانش­آموزان پایه ششم ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعهء آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش­آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر بابل که در سال97-1396  مشغول به تحصل بودند، تشکیل دادند. روش نمونه­گیری، خوشه­ای چند مرحله­ای بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 340 نفر برآورد شد. ابزار پژوهش، پرسشنامهء کیفیت زندگی در مدرسه (اینلی و بورگ، 1992) بود که روایی و پایایی آن در جامعه ایران تأیید شده است. داده­ها با استفاده از آزمون­های t تک نمونه­ای و آزمون رتبه­ای فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد دانش­آموزان ابعاد رضایت عمومی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی و انسجام اجتماعی را مطلوب ارزیابی کرده­اند، اما در بعد عاطفه منفی، میانگین نمونه پژوهشی برابر با میانگین فرضی جامعه  است. همچنین رتبه­بندی ابعاد کیفیت زندگی حاکی از این است که بعد «انسجام اجتماعی» در اولویت اول و بعد «پیشرفت» در اولویت آخر قرار دارد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی دانش­آموزان پایه ششم در مدارس شهرستان بابل در وضعیت مناسبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها