بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش در مدیران و معلمان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 کارشناس آموزش ابتدایی و آموزگار آموزش و پرورش ناحیه 2 قم

چکیده

یکی از کارکردهای اصلی ذهنیت فلسفی در زمینه یادگیری ، نحوهء مدیریت ذهنی افراد ، در مدیریت دانش است. به عبارت دیگر، افرادی که دارای ذهنیت فلسفی هستند، قادرند نحوه یادگیری و تولید دانش را در خود مدیریت کنند. هدف این مطالعه، تبیین تأثیر ذهنیت فلسفی بر مدیریت دانش مدیران آموزشی و معلمان دوره ابتدایی است. جامعه آماری شامل همه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم است. این مطالعه به روش همبستگی و با نمونه آماری 478 نفر از مدیران و معلمان با اجرای پرسش‌نامه‌ ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش انجام شده است. ذهنیت فلسفی مدیران و معلمان، رابطه معناداری با مؤلفه‌های مدیریت دانش، خلق دانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش و ذخیره‌سازی دانش نشان داد، ذهنیت فلسفی تبیین کنندهء مناسبی برای مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن است. معلمان و مدیران دارای ذهنیت فلسفی، در حوزه مدیریت دانش و خصوصاً در مؤلفه خلق دانش، عملکرد معناداری را از خود نشان دادند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که ذهنیت فلسفی، تبیین کنندهء مناسب و معناداری برای خلق دانش مدیران و معلمان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها