واکاوی تجارب استادان راهنما و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در مدارس ابتدایی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دکتری برنامه ریزی درسی، مامور آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب کارورزی استادان راهنمای آموزش ابتدایی پردیس شهید باهنر و خواجه نصیر کرمان با هدف بهسازی فرایند کارورزی انجام شده است. رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی است و افراد مشارکت­کننده شامل کلیۀاستادانی است که تجربۀ راهنمایی دانشجویان آموزش ابتدایی را در فرایند کارورزی عهده دار بودند و همچنین دانشجومعلمان آموزش ابتدایی که حداقل تجربۀ دو ترم کارورزی را دارند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده شده است. مصاحبه از 11 نفر از استادان و 16 نفر از دانشجویان انجام شد و سپس داده­های مصاحبه در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش پدیده محوری  به سه دستۀ کلی تقسیم شده است : شایسته­سالاری، مشارکت حرفه­ای و مهندسی آموزشی. شرایط علی شناسایی شده نیز به سه دسته تقسیم شد که عبارت بودند از: قوانین و مقررات، دغدغه­های مالی و برنامه­ها و فعالیت­های بالندگی. عوامل مداخله­گر شناسایی­شده شامل استانداردهای آموزشی و عوامل زمینه­ای عبارت بودند از:نیازسنجی آموزشی و پشتیبانی از برنامه­های بالندگی و پیامدهای شناسایی شده عبارت بودند از :بهبود فرایند یاددهی - یادگیری و -پاسخ­گویی به نیازهای دانشجویان.

کلیدواژه‌ها