تاثیر آموزش مهارت های تحصیلی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی مرند، مرند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوهء گردآوری داده­ها، از نوع شبه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شده­است. نمونه آماری شامل 72 نفر از دانش­آموزان پسر پایه ششم ناحیه 2 شهر ارومیه است که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 36 نفر) قرار گرفتند. در این پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر و عملکرد تحصیلی فام و تیلور برای گردآوری داده­ها استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات دانش­آموزان گروه­های آزمایش و کنترل، تفاوت معنی­داری وجود دارد. این بدان معناست که در اثر آموزش مهارت­های تحصیلی(برنامه­ریزی، مدیریت زمان، شیوهء صحیح مطالعه و تمرین دروس،...)، انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در درس ریاضی افزایش یافته­است. بنابراین استفاده از آموزش مهارت­های مذکور بر بازده­ تحصیلی دانش­آموزان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها