نقش همسالان در هویت و فرایند هویت یابی کودکان دبستانی از دیدگاه دانشجو معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی نقش همسالان در هویت و فرایند هویت یابی کودکان دبستانی در سنین 7 تا 12 سالگی از دیدگاه دانشجو معلمان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری را دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س) در شهر یزد به تعداد 300 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه با فرمول کوکران 169 نفر به دست آمده است و شامل 50 نفر می‌باشد. در این بررسی دو روش نمونه خوشه ای چند مرحله ای وتصادفی ساده به کار رفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که از اعتبار صوری و پایایی لازم برخوردار است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد میان عوامل اجتماعی (مدرسه، همسالان و رسانه) و هویت رابطه معنا داری وجود دارد. در این میان قوی ترین رابطه میان همسالان و هویت وجود دارد. از این رو مدرسه با ضریب همبستگی 417/0 در رتبه بعدی قرار دارد و رسانه نیز با ضریب همبستگی 299/0 ضعیف ترین رابطه را با هویت دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که هر سه عامل مدرسه، همسالان و رسانه می تواند تغییرات متغیر هویت را پیش بینی کنند. به ازای یک انحراف معیار تغییر عملکرد مدرسه، 210/0 انحراف معیار تغییر رخ می دهد. همچنین به ازای یک انحراف معیار تغییر همسالان، 317/0 انحراف معیار تغییر رخ می دهد. و به ازای یک انحراف معیار تغییر رسانه، 200/0 انحراف معیار تغییر رخ می دهد. 

کلیدواژه‌ها