طراحی الگوی برنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی­ الگوی برنامه درسی ­آموزش­ علوم تجربی بر­اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر در دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، کیفی ­از نوع تحلیل محتواست که شامل مراحل: تعریف واحد تحلیل، کاهش داده­ها، استفاده از نظام مقوله ­بندی قیاسی، اصلاح نظام مقوله­بندی و یک طرح­ کدگذاری قیاسی بر اساس داده­ها و ارائه گزارش از داده­های­کیفی بوده است. حوزه پژوهش در این مطالعه، شامل­کلیه­ مقالات و کتب ­در دسترس، پیرامون آموزش علوم تجربی، نظریه هوش چندگانه گاردنر و دوره ابتدایی است. داده­ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدکه در قالب­ مدل ­اولیه و مدل نهایی شامل ابعاد: نیاز، اهداف، محتوا، روش­های یاددهی – یادگیری، نقش معلم، ارزشیابی، فضا، مواد و منابع، عوامل مدرسه­ای، یادگیری ضمنی و نتایج برنامه و پیامدها بود، شکل گرفت. در این ارتباط و  بر مبنای الگوی مفهومی­ ارائه شده، نیاز بر اهداف تاثیرگذار بوده و محتوا نیز متاثر از نیاز و اهداف بوده است. محتوا بر نقش معلم، روش­های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی تاثیر داشته و راهبردها تحت تاثیر مراحل­ که شامل فضا، مواد و منابع و شرایط شامل عوامل مدرسه­ای و یادگیری ضمنی دانش­آموزان هستند قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها