امکان سنجی به کارگیری روش یادگیری ترکیبی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهراء، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، ایران

چکیده

امروزه در دنیا یادگیری­ترکیبی با توسعه کیفی آموزش پیوند خورده­است. یادگیری­ترکیبی، یک برنامه ترکیب موثر از روش­ها، مدل­های تدریس و سبک­های یادگیری است. از آنجا که این روش در ایران هنوز شناخته شده نیست، لزوم امکان­­سنجی دو چندان می­شود. در امکان­سنجی به صورت هدف­مند نقاط ضعف و قوت، منابع مورد نیاز طی مراحل، کنترل، شناسایی هدف، شناسایی فرصت و تهدید طرح، مورد ارزیابی قرار می­گیرد.هدف پژوهشحاضر، امکان­سنجی به­کارگیری روش یادگیری­ترکیبی دانش­آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی استان البرز در سال تحصیلی 97-1396 است. جامعۀ پژوهش، تمامی مدیران و معلمان مدارس ابتدایی استان البرز به تعداد 7491 نفر بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 364 نفرانتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد. یافته­ها حاکی از آن بود که به جز در دو بعد، امکان اجرای روش یادگیری­ترکیبی در تمام مولفه­ها وجود دارد. مردان برای اجرای این روش آمادگی بیشتری از زنان دارند. تجربه آموزشی، از نظر مدیران و معلمان دربارۀ استقرار یادگیری­ترکیبی تفاوتی را نشان نمی­دهد. از نظر مدیران، امکان اجرای روش ترکیبی وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها