اثربخشی آموزش خودتنظیمی تحصیلی بر خودتنظیمی تحصیلی و ذهن‌آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و آموزگار ابتدایی شهرستان سیرجان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش خودتنظیمی تحصیلی بر خودتنظیمی تحصیلی و ذهن­آگاهی در دانش­آموزان دخترمقطع ابتدایی شهر سیرجان در سال 1397 می­باشد.  پژوهش حاضر آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون همراه با گروه کنترل می­باشد. در این پژوهش شیوه آموزش خودتنظیمی به عنوان متغیر مستقل و بهبود ذهن­آگاهی و ایجاد و یا افزایش خودتنظیمی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دختران دوره ابتدایی شهر سیرجان است که جمعا 2547 نفردر30 مدرسه می­باشد. روش نمونه­گیری مورد استفاده در این پژوهش، روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای می­باشد. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ) پینتریچ و دی گروت و ذهن­آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) است. یافته­های پژوهش نشان داد آموزش خودتنظیمی با افزایش  ذهن­آگاهی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش­آموزان اثربخشی مثبت دارد. در مولفه خودتنظیمی و ذهن­آگاهی بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی­داری وجود دارد که این نشان می­دهد آموزش خودتنظیمی بر ذهن آگاهی اثر بخشی مثبت داشته است. پیشنهاد می­شود از آموزش خودتنظیمی به منظور افزایش ذهن آگاهی در کلاس­های درس استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها