تحلیل محتوای کتاب فارسی (مهارت های نوشتاری و مهارت های خوانداری) پایه ششم ابتدایی بر اساس بازده‌های یادگیری گانیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی، دانشگاه بهشتی ،تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر  تحلیل محتوای کتاب فارسی (مهارت‌های نوشتاری و مهارت‌های خوانداری) پایه ششم ابتدایی از نظر میزان پرداختن به بازدهای یادگیری گانیه می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش دو جلد کتاب درسی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 96-95 می­باشد؛ نمونه آماری نیز کل جامع در نظر گرفته‌شده است‌. یافته­ها نشان داد در کتب مورد تحلیل 454 مولفه مربوط به بازده­های یادگیری گانیه شناسایی شد. در کتاب فارسی (مهارت­های نوشتاری)؛ کمترین درصد فراوانی بازده­های یادگیری مهارت­های حرکتی با 4/86% و بیشترین تعداد مربوط به بازده یادگیری مهارت­های ذهنی به فراوانی درصد 46/96%  بوده است و در کتاب فارسی (مهارت­های خوانداری)؛ کمترین درصد فراوانی بازده­های یادگیری، مهارت های حرکتی 9/66% و بیشترین فراوانی درصد 06/41% اطلاعات کلامی بوده است. همچنین کتاب فارسی (مهارت­های نوشتاری) بیشتر از کتاب فارسی (مهارت خوانداری) به مولفه بازده­های یادگیری گانیه توجه کرده است. پژوهش حاضر نشان داد میزان توزیع بازده­های یادگیری در کتب مذکور به یک اندازه نیست؛ بازده مهارت­های ذهنی دارای بیشترین فراوانی است.

کلیدواژه‌ها